Žiacka rada ŠI

Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa spravidla z predsedov (alebo iných skupinou poverených zástupcov) jednotlivých výchovných skupín ŠI. Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

Predseda: Jana Polgárová

Športový referent: Martin Jedlička

Kultúrna referentka: Kitti Nagy

Členovia:

1. VS – Melánia Lelkešová

2. VS – Viktória Bertová

3. VS – Bence Bajkai

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ildikó Trencsiková