Školská jedáleň

Tel. číslo: 035/6400 800

Stravovanie:
Číslo účtu SK 6981800000007000313172
Je potrebné napísať meno a priezvisko žiaka, za ktorého je platba uskutočnená.

Posledná platba za stravu sa platí v mesiaci máj.

Odhlásiť sa zo stravy môžete min. 1 deň vopred u vedúcej školskej jedálne na tel. č.: 035/6400 800.

Pri hromadných školských akciách sa odhlásiť zo stravy min. 1 týždeň vopred.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

Každý stravník si zakúpi čipovú kartu v cene 3,-€. Karta je neprenosná a oprávňuje stravníka na odber jedného jedla. Pri strate karty si musí zakúpiť novú kartu. Po ukončení školskej dochádzky, resp. trvalom ukončení odberu stravy stravník odovzdá nepoškodenú, nepopísanú čipovú kartu vedúcej ŠJ, ktorá mu vráti zálohovú platbu.
Preplatky sa budú vracať pri ukončení štúdia, alebo pri odchode zo školy podaním žiadosti, kde sa uvedie číslo účtu s IBAN kódom, na ktorý sa majú peniaze vrátiť.

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné

Tlačivo:

žiadosť o vrátenie preplatku za stravné (doc)

žiadosť o vrátenie preplatku za stravné (pdf)