Školská jedáleň

Tel. číslo: 035/6400 800

Oznam – úprava ceny stravného

V zmysle VZN NSK č. 1/2023 o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v zariadeniach školského V zmysle VZN NSK č. 1/2023 o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania a v školských internátoch Vám oznamujeme, že od 1. septembra 2023 sa upravuje cena stravného nasledovne:

  • celodenná strava 5,60 € na 1 deň, mesačne 112,00 €

Prosíme rodičov, ktorí majú zadaný trvalý príkaz v banke alebo uhrádzajú platby poštovou poukážkou, aby zmenili sumu úhrady.

Oznam – inventarizácia stravovacieho účtu

K 30. 6. 2023 bude vykonaná inventarizácia stravovacieho účtu. Preplatky budú stravníkom vrátené. Prosím rodičov stravníkov, aby vyplnili tlačivo – žiadosť o vrátenie preplatku za stravné a odovzdali vedúcej ŠJ do konca júna. Tlačivo, ktoré treba čitateľne vyplniť je u vedúcej ŠJ alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky:

žiadosť o vrátenie preplatku za stravné (doc)

žiadosť o vrátenie preplatku za stravné (pdf)

Nedoplatky za stravu prosím uhradiť do 30. 6. 2023.

Úprava ceny ubytovného a stravného

V zmysle VZN NSK č. 1/2023 o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania a v školských internátoch Vám oznamujeme, že od 1. marca 2023 sa upravuje cena stravného a ubytovného nasledovne:

ubytovné30,00 € na 1 žiaka
celodenná strava5,50 € na 1 jedlo, mesačne 110,00 €
obed – žiaci2,00 € na 1 jedlo, mesačne 40,00 €

Prosíme rodičov, ktorí majú zadaný trvalý príkaz v banke alebo uhrádzajú platby poštovou poukážkou, aby zmenili sumu úhrady.
Zároveň sa môžu rodičia informovať o aktuálnom stave finančných prostriedkov telefonicky v rámci pracovnej doby u vedúcej školskej jedálne, na t. č. 035 6400800.


Stravovanie:
Číslo účtu SK 6981800000007000313172
Je potrebné napísať meno a priezvisko žiaka, za ktorého je platba uskutočnená.

Posledná platba za stravu sa platí v mesiaci máj.

Odhlásiť sa zo stravy môžete min. 1 deň vopred u vedúcej školskej jedálne na tel. č.: 035/6400 800.

Pri hromadných školských akciách sa odhlásiť zo stravy min. 1 týždeň vopred.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

Každý stravník si zakúpi čipovú kartu v cene 3,-€. Karta je neprenosná a oprávňuje stravníka na odber jedného jedla. Pri strate karty si musí zakúpiť novú kartu. Po ukončení školskej dochádzky, resp. trvalom ukončení odberu stravy stravník odovzdá nepoškodenú, nepopísanú čipovú kartu vedúcej ŠJ, ktorá mu vráti zálohovú platbu.
Preplatky sa budú vracať pri ukončení štúdia, alebo pri odchode zo školy podaním žiadosti, kde sa uvedie číslo účtu s IBAN kódom, na ktorý sa majú peniaze vrátiť.