Žiadosť o prijatie do školského internátu (doc)

Žiadosť o prijatie do školského internátu (pdf)

Tel. číslo ŠI: 035/6400 799

1. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného celého školského roka. Pri nástupe do školského internátu musí žiak splniť podmienky stanovené školským poriadkom.
2. Nástup do ŠI je dňa 04. 09. 2022 (nedeľa) od 17:00 hod., ak žiak nenastúpi bez ospravedlnenia do 3 dní rozhodnutie o prijatí je neplatné.
3. Pri nástupe do ŠI si žiak prinesie so sebou:

  • osobné hygienické potreby
  • prezuvky, vešiaky
  • posteľnú bielizeň a plachtu
  • jednu fotografiu 3×3,5 cm

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s ubytovaním a stravovaním ste povinný uhradiť dopredu do 15. dňa v mesiaci (napr. za mesiac september do 15.augusta a pod.).

1. Ubytovanie:
Poplatok za ubytovanie mesačne 24,99 €.
Číslo účtu SK 3881800000007000313148
Je potrebné napísať meno a priezvisko žiaka, za ktorého je platba uskutočnená.
2. Stravovanie:
Poplatok za celodennú stravu mesačne 87,60 €.
Číslo účtu SK 6981800000007000313172
Je potrebné napísať meno a priezvisko žiaka, za ktorého je platba uskutočnená. Posledná platba za stravu sa platí v mesiaci máj.

Odhlásiť sa zo stravy môžete min. 1 deň vopred u vedúcej školskej jedálne na tel. č.: 035/6400 800.

Pri hromadných školských akciách sa odhlásiť zo stravy min. 1 týždeň vopred.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

Každý stravník si zakúpi čipovú kartu v cene 3,-€. Karta je neprenosná a oprávňuje stravníka na odber jedného jedla. Pri strate karty si musí zakúpiť novú kartu. Po ukončení školskej dochádzky, resp. trvalom ukončení odberu stravy stravník odovzdá nepoškodenú, nepopísanú čipovú kartu vedúcej ŠJ, ktorá mu vráti zálohovú platbu.
Preplatky sa budú vracať pri ukončení štúdia, alebo pri odchode zo školy podaním žiadosti, kde sa uvedie číslo účtu s IBAN kódom, na ktorý sa majú peniaze vrátiť.